ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

LETÖLTÉS

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a https://cyberin.hu által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és tájékoztatást adjon az Adatkezelő Weboldalán keresztül gyűjtött és a Weboldal látogatója által megadott Személyes adatok kezeléséről.

I. Fogalmak


1.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

1.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:
Cyber in Systems Kft.
Székhely: 4183 Kaba, Baross Gábor utca 46.
Telefonszám: +36 70 425 3330
E-mail cím: info@cyberin.hu

1.3 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
a) tárhelyszolgáltató: BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.)
b) reklám és statisztika: Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: „Google“).

1.4 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

1.5 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

1.6 Ügyfél: az a természetes személy, aki az Adatkezelő Weboldalát látogatja és ennek keretében megadja az alábbi II. pontban felsorolt adatát.

1.7 Weboldal: a https://cyberin.hu weboldal, amelyen keresztül az Ügyfél Személyes adatokat közöl az Adatkezelővel.

II. A kezelt Személyes adatok köre


2.1 Az Ügyfél a Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével kérhet ajánlatot vagy más információt a kínált termékekről, szolgáltatásokról. Az űrlap kitöltéséhez az Ügyfélnek a következő Személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, telefonszám. Az űrlap kitöltéséhez további Személyes adat megadására nincs szükség, az Adatkezelő kéri az Ügyfelet, hogy a munkatársaink jelentkezéséig további adatot ne közöljön.

2.2 A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, melynek segítségével elősegítik a Ügyfél által látogatott weblap használatának elemzését.

A Google ezeket az információkat statisztikai célokra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta az Ügyfél a Weboldalt, továbbá, hogy a Weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Ügyfél böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival, ezért a „cookie” használat nem minősül Személyes adatokon végzett Adatkezelésnek.

III. Az Adatkezelés célja, jogalapja


3.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja:
a) az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;
b) az Ügyfél megkeresések kezelése, intézése;
c) statisztikai elemzés a honlap látogatottságáról („cookie” használat).

Ha az Adatkezelő az itt megjelölt céltól eltérő célból kíván adatkezelést végezni, arról előre tájékoztatja az Ügyfelet.

3.2 A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével az Ügyfél a Személyes adatokat önként bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. Az adatok megadása nem kötelező az kizárólag a Weboldalon keresztül történő gyorsabb kapcsolatfelvételt szolgálja. A kapcsolatfelvételi űrlap szerinti Személyes adatok kezelésének jogalapja az Ügyfél előzetes hozzájárulása.

3.3 Az Adatkezelő a Weboldal látogatásakor rögzíti az Ügyfél IP címét, illetve „cookie”-kat használ. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos üzleti érdeke.

3.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok más harmadik személynek történő kiadása az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

IV. Az Adatkezelés elvei, módja


4.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4.2 A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

4.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

V. Az Adatkezelés időtartama


5.1 Az Ügyfél által elküldött kapcsolatfelvételi űrlap szerinti Személyes adatokat legfeljebb 5 évig tárolja, majd ezt követően törli. Amennyiben a kapcsolatfelvétel alapján az Ügyfél és az Adatkezelő között szerződés jön létre, az Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges Személyes adatokat ezt meghaladóan is kezeli. Erről az Ügyfelet külön tájékoztatja.

5.2 Az IP cím tárolási ideje, illetve a „cookie”-k érvényességi ideje legfeljebb 2 év.

VI. A Ügyfél jogai, érvényesítésük módja


6.1 Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ügyfél személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Ügyfél a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött levélben, illetve e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Az Ügyfél egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt az Ügyfélt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ügyfél adatait.

6.2 Az Ügyfél kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Ügyfél kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

6.3 Az Ügyfél kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható
(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
(b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
(c) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4 Az Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Ügyfél ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az Ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Ügyfél igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A szerződés megkötése esetén az Ügyfél az Adatkezelés időtartamának leteltéig nem kérheti a Személyes adatai kezelésének korlátozását.

6.5 Az Ügyfél a hozzájárulásával kezelt Személyes adatok vonatkozásában az Ügyfelet megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6 Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott és az Ügyfél által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

VII. Adatfeldolgozás


7.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

7.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelő és közte fennálló jogviszony korlátjai között, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a jogszabályok által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

7.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

7.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek


8.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az info@cyberin.hu e-mail címen.

8.2 Az Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3 Az Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az Ügyfelét a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kaba, 2020. 05. 15.

Cyber in Systems Kft.

Cyber in Systems Kft.

4183 Kaba, Hungary
Baross Gábor utca 46.

Elérhetőség

Email: info@cyberin.hu 
Telefon: +36 70 425 3330